این دو نفر


فراغت از تحصيل

شنبه ۱۳۸٦/٤/۱٦

بازم امضا جمع کردن...! بازم بالا و پایین رفتن از پله هایی که تمومی ندارن...! بازم رقصیدن به ساز کارمندهای همیشه عزیز دانشگاه...! بازم برو...! بازم بیا...!

بازم فارغ التحصیلی...!

انگار هر فراغتی باید با یه درد وحشتناک همراه باشه! (انَ معَ العُسرِ یُسرا ---> انَ معَ الیُسرِ عُسرا)

امروز اومده بودیم فارغ بشیم دیدیم این کار یه دورخیز روحی اساسی می خواد گذاشتیم بعد از سفر اصفهان.